Corredor Mató

Bases legals del concurs en Instagram "Cap de setmana Palafrugell"

Mitjançant les bases promocionals que a continuació es relacionen (d’ara endavant, les “Bases”), L’empresa Top Cala S.L, com a organitzadora de la promoció “Cap de setmana Palafrugell”, estableix les normes reguladores per les quals es regeix la promoció que són les següents:

PRIMERA. Dades d’identificació de la companyia organitzadora. Top Cala S.L., Sucursal a Espanya. amb domicili social situat en Carrer Riera, 6, Palafrugell, 17212, Girona, proveïda de NIF núm. B55299416

SEGONA. Finalitat de la promoció. L’objecte de la Promoció consisteix a sortejar l’estada d’un magnífic cap de setmana (2 nits) a Calella de Palafrugell (Costa Brava) i potenciar els seus perfils oficials en les xarxes socials.

TERCERA. Àmbit territorial. L’àmbit geogràfic en el qual es desenvolupa la Promoció és territori nacional d’Espanya i es publicarà en la xarxa social d’Instagram. A efectes informatius, Top Cala S.L. manifesta que Instagram no patrocina, avala o administra de cap manera aquesta promoció, ni estan associats a ella.

QUARTA. Gratuïtat. La participació en la present promoció tindrà caràcter gratuït, no serà necessari el desemborsament de cap quantitat addicional per part del participant ni implicarà un increment del preu del producte promocionat.

QUINTA. Legitimació per a participar. Podran participar en la present promoció totes persones físiques majors de 18 anys, residents i amb domicili en el territori espanyol, que compleixin amb el que es preveu en les posteriors clàusules d’aquestes Bases. Queda exclosa la participació d’empleats de Top Cala S.L. o els seus familiars en primer grau, de les Agències de publicitat i qualsevol persona implicada en el desenvolupament de la promoció, així com dels proveïdors de totes dues organitzacions que estiguin relacionats amb la present garantia o els seus familiars en primer grau. Top Cala S.L. es reserven el dret d’anul·lar la present promoció o suspendre-la, o bé canviar alguna(as) del seu(s) condició(és) si per causes tècniques o de qualsevol altra índole no pogués complir amb el normal desenvolupament d’aquesta, segons l’estipulat en les presents Bases. La participació en la promoció implica l’íntegra acceptació del contingut de les bases de la promoció pel participant.

SISENA. Mecànica promocional i premis oferts en la promoció. Per a participar en el sorteig que llançarem el dia 20 de setembre a les 10 a. m. i finalitzarà el dia 27 de setembre a les 10 a. m.

El premi ofert en la Promoció és:

Gaudeix de l’estada d’un cap de setmana (2 nits) en un dels apartaments propietat de Top Cala S.L. a Calella de Palafrugell, Costa Brava. En funció de la disponibilitat, el guanyador del sorteig podrà triar on allotjar-se en un d’aquests apartaments amb capacitat de fins a 4 persones.

Les dates per a poder gaudir de l’estada són les següents: entre el 9 de gener i el 18 de juny, o entre el 12 de setembre i el 31 de desembre de 2023. Excloent ponts i festius. Subjecte a disponibilitat.

Top Cala S.L. només es fa càrrec de l’allotjament durant dues nits en un dels seus apartaments, però no inclou els desplaçaments i viatges i altres despeses.

Es triarà 1 guanyador per sorteig entre tots els participants que segueixin els següents passos:

1- Donar like a la publicació
2- Comentar etiquetant a un amic amb el qual passaries el cap de setmana
3- Seguir als perfils @corredormato1960 i @boutique_villas_

El sorteig es realitzarà en finalitzar la promoció entre totes les persones que hagin participat seguint el procediment anteriorment descrit. Els participants podran deixar tants comentaris com estimin oportuns, encara que només es tindrà en compte una sola participació per concursant a l’hora de realitzar el sorteig.

L’agència es posarà en contacte amb el/la guanyador/a per a gestionar les dades de contacte i gestionar el premi. El premi és intransferible i no podran ser canviables per metàl·lic o per qualsevol altre premi. La companyia no serà responsable dels serveis que terceres empreses hagin de prestar amb motiu del premi ofert en la present promoció. Els participants premiats seran anunciats pel seu nom en el perfil de les marques i seran contactats a través d’un missatge privat des d’aquest perfil oficial dins de les 48 hores. Si el guanyador no contestés a aquest missatge amb les dades a continuació descrites en el termini d’una setmana des que se li hagi notificat, la plaça quedarà deserta.

Les dades que se sol·licitaran als guanyadors per a enviar-los el premi són: nom, cognoms, email i telèfon mòbil.

SETENA. Top Cala S.L. es reserven el dret de desqualificar aquelles participacions que versin comentaris ofensius, insults, amenaces, llenguatge malsonant, continguts degradants o desqualificacions cap a altres membres de la comunitat de la pàgina d’Instagram o cap als nostres productes, serveis, marques o equip humà.

OCTAVA. Determinació del guanyador Els guanyadors es triaran mitjançant el sistema que la marca cregui convenient. Posteriorment informarà l’agència perquè aquesta es posi en contacte amb el guanyador/a.

NOVENA – Acceptació de les bases La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació plena i incondicional d’aquestes Bases pels interessats i la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï Top Cala S.L. Top Cala S.L. es reserven el dret a modificar o cancel·lar les condicions de la promoció durant el desenvolupament de la mateixa per circumstàncies alienes al seu control o que ho facin aconsellable. Així mateix, la participació en una promoció d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la comunitat d’Instagram on es desenvolupa la mateixa.

DÈCIMA. Aspectes legals. La interpretació i l’incompliment de les presents Bases es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir de la interpretació o compliment de les presents Bases serà sotmesa als Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre. Les dades dels participants en la present promoció seran tractats amb la màxima confidencialitat i de conformitat amb les disposicions de la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), passant a formar part d’un fitxer de dades de caràcter personal el responsable del qual del tractament és Top Cala S.L. La informació facilitada pels participants en aquesta promoció té caràcter voluntari, tenint com a finalitat la constitució d’un fitxer de dades de caràcter personal de Top Cala S.L. amb la finalitat de gestionar la seva participació en la promoció, per a la realització d’estudis de mercat i de naturalesa estadística i remetre-li futures accions promocionals i comercials de Top Cala S.L., en cas que el participant no desitgi que es realitzi el referit tractament de les seves dades de caràcter personal li preguem no participi en aquesta promoció. Els participants podran exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació a agencia@52.30.243.130. Aquests drets han d’exercitar-se mitjançant comunicació expressa a través d’un escrit acompanyat de fotocòpia de DNI enviat a Top Cala S.L. Així mateix, els participants en la promoció, per la mera participació en ella, cedeixen a Top Cala S.L., amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal o territorial alguna, a exhibir, explotar, publicar i/o difondre les fotografies i comentaris enviats, en qualsevol mitjà, format o suport, comprenent qualsevol manera d’explotació imaginable i, per tant, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, sense que en aquest últim cas calgui considerar les possibles transformacions, adaptacions o variacions com a modificacions subjectes al que es disposa en l’apartat 4t de l’article 14 de la Llei de Propietat Intel·lectual, amb la finalitat de realitzar el concurs, de donar a conèixer el resultat del mateix i per a la realització de posteriors comunicacions comercials de la Companyia. Si per causes de força major fos necessari modificar les condicions de la promoció, aquest fet se’ls notificaria corresponentment als participants. Els premis es troben sotmesos a la legislació fiscal vigent. Els participants en la present Promoció es comprometen al compliment de les obligacions fiscals que poguessin derivar-se de la seva participació en aquesta.