Confirmi la seva Reserva

Cart is empty

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En virtut del que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el client les dades del qual figuren en el present Formulari, consent de manera expressa a CORREDOR MATÓ – TOP CALA S.L.  el tractament de les seves dades personals a fi de realitzar facturació i promoció dels serveis comercialitzats amb aquests, així com l’autorització a la comunicació amb aquelles entitats respecte de les quals tingués concertat contracte de prestació i promoció de serveis. Les dades s’inclouran en un fitxer automatitzat de CORREDOR MATÓ que disposa de les mesures de seguretat necessàries per a la seva confidencialitat i vostè podrà exercitar conforme a la llei els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigint un escrit a  CORREDOR MATÓ – TOP CALA S.L. juntament amb una fotocòpia del seu DNI: C/ Riera 6 – Tamariu 17212 – (Palafrugell) – Girona.